ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen
• ZORGAANBIEDER: Arjette Willemse, Kuri – Praktijk voor Shiatsu
• BEROEPSVERENIGING: VBAG
• KLACHT- EN TUCHTRECHT : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor haar of hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
• KLACHTENFUNCTIONARIS : klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING – VBAG en KOEPEL – RBCZ en de geschillencommissie.
• GESCHILLENCOMMISSIE : de geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
• WGBO : In de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
• CLIENT: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
• BEHANDELING: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomstenvan de  door Kuri, Praktijk voor Shiatsu uit te voeren opdrachten.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Kuri, Praktijk voor Shiatsu slechts bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder Arjette Willemse
• Ik ben als Shiatsu Massage Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Voor meer informatie: www.vbag.nl
Deze vereniging VBAG is aangesloten bij het overkoepelend orgaan RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Voor meer informatie ga naar www.rbcz.nu.

• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op http://www.vbag.nl en http://www.rbcz.nu.

Behandeling
• De behandeling start met je toestemming voor een intakegesprek, waarna samen met jou een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in je digitale dossier. Hierna volgt de behandeling volgens afspraak met je eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de Shiatsu. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin jezelf en de zorgverlener mondeling (en op aanvraag als schriftelijk) verslag doen over je ontwikkelingen binnen de therapie.
• De sessies duren ca. 35 minuten of ca. 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
• Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht, maar wanneer aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met je huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met jou en je ondertekent in een overeenkomst voor deze overdracht. Wanneer een andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener je doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De Shiatsu gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de Shiatsu stopgezet.
• De zorgverlener van Kuri werkt als zelfstandige.

Betaling
• De kosten per therapiesessie bedragen € 70,00 euro per consult van ca. 60 minuten en € 35,00 euro voor een deelconsult van ca. 35 minuten. Voor een overzicht van tarieven kijk op https://www.kuri.nl/tarieven-shiatsu-en-massage of in de praktijk.
• De factuur betaal je contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kun je ook gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij je ziektekostenverzekering.
• Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan je worden doorberekend.
• Kuri, Praktijk voor Shiatsu is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Je dient zelf vooraf te informeren wat je vergoedingsmogelijkheden zijn. Het is daarbij belangrijk om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vind je via www.vbag.nl en www.rbcz.nu.

Annulering
• Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kun je niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Annulering geef je per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail aan de zorgverlener door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering
• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. Je hebt  te allen tijde het recht deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van je behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je dossier. Informatie wordt alléén met jou toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling
• In geval van klachten is het eerste doel om je onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of jullie er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@kuri.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met je besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt je hierover geïnformeerd door Kuri, Praktijk voor Shiatsu. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, klachtenfunctionaris dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website van de VBAG en RBCZ via deze link https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ en www.rbcz.nu. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten
bij Quasir.

Kuri, Praktijk voor Shiatsu voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• Wanneer je een klacht indient via het VBAG of RBCZ, klachtenfunctionaris of geschillencommissie, dan informeer je de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Aansprakelijkheid
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, adresgegevens et cetera.
• Kuri, Praktijk voor Shiatsu, is niet aansprakelijk voor materiële schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van je materialen, tijdens of na een bezoek aan Kuri.
• Kuri, Praktijk voor Shiatsu heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Kuri tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Balens. Kuri is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering die is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
• Kuri houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kun je op https://www.kuri.nl/praktijkgegevens/ meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen